Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden - Van Raaij Bouwspecials B.V. - KvK 75363003

Indien en voor zover voor één of meerdere bepaalde soorten materialen of de verwerking van
materialen in bijlagen bij deze Algemene Voorwaarden bijzondere voorwaarden zijn opgenomen,
prevaleren de bepalingen van die bijzondere voorwaarden voor zover zij afwijken van de Algemene
Voorwaarden. Voor het overige zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Algemeen
Van Raaij Bouwspecials B.V., gevestigd te Barneveld, hierna aan te duiden als: “Van Raaij
Bouwspecials”, is een besloten vennootschap die haar bedrijf maakt van het verkopen van
plaatmateriaal en samenstellingen daarvan en daarmee verwante producten, een en ander in de
meest ruime zin.

Artikel 2. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:

ondernemer: natuurlijk of rechtspersoon, lid of franchisehouder van Van Raaij Bouwspecials, die
bedrijfsmatig aanbiedingen uitbrengt, die materialen levert.

koper: de partij, niet zijnde consument, aan wie ondernemer aanbiedingen doet/ de partij
met wie ondernemer een overeenkomst sluit tot levering van materialen en/of daartoe
te verwerken producten.

materialen: bouw- en afbouwmaterialen en/of daartoe te verwerken producten.

aanbieding:
de door ondernemer aangeboden levering van materialen.

order:
order van koper tot levering van materialen door ondernemer.

overeenkomst:
de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding.

partijen: ondernemer en de koper gezamenlijk.

 

Artikel 3. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs) aanbiedingen aan kopers en overeenkomsten tussen ondernemer en koper.
 2. Partijen binden zich aan elke gewoonte en alle handelwijzen binnen de handelsbranche van
  ondernemer, tenzij daarvan uitdrukkelijk schriftelijk bij overeenkomst wordt afgeweken en/of in
  deze voorwaarden anders wordt bepaald.

Artikel 4. Aanbod

 1. Alle aanbiedingen van ondernemer zijn vrijblijvend. Ondernemer kan zijn aanbiedingen steeds
  herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld,
  tenzij ondernemer bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding
  uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een vaste termijn voor aanvaarding
  niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod van de zijde van ondernemer dan kan
  ondernemer het aanbod als vervallen beschouwen indien de koper na verloop van 2 weken na de
  datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat ondernemer daarvoor een nadere
  mededeling dient te doen.
 2. Indien een order zonder prijsaanvraag wordt gegeven, dan wordt deze order onafhankelijk van
  een eventueel in het verleden gedane aanbieding door ondernemer tegen een marktconforme
  prijs uitgevoerd.
 3. Ondernemer kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die hem onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door wel daartoe bevoegde
  personen zijdens ondernemer alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene tot wie de aanbieding gericht is.
 4. Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het materiaal zonder dat de
  zaak daaraan hoeft te beantwoorden.

Artikel 5. Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten komen tot stand doordat de koper de aanbieding van ondernemer ondertekend
  aan ondernemer retourneert voordat de aanbieding vervalt, tenzij hiervan door ondernemer bij de
  aanbieding uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 2. Indien de koper de aanbieding van ondernemer eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit
  van de overeenkomst na schriftelijke aanvaarding ervan door ondernemer.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 komt er eveneens een overeenkomst tot stand indien ondernemer na aanvraag van de koper de order schriftelijk aan de koper bevestigt. De inhoud van de orderbevestiging van ondernemer bepaalt de inhoud van de overeenkomst.
 4. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging van ondernemer bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs.

Artikel 6. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn ofwel af-magazijn, ofwel franco werk opgelost conform de aan de koper verstrekte
  prijslijst of aanbieding van ondernemer.
 2. Prijzen gelden per aantal, per meter dan wel per pallet of andere eenheid en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
 3. Indien na de datum van de aanbieding, ook indien ondernemer een bindend aanbod heeft
  gedaan, en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat, is
  ondernemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 7. Levertijden, levering en risico

 1. De tussen ondernemer en de koper overeengekomen levertijden worden door ondernemer zo
  nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
  Ondernemer spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.
 2. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien
  de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van
  ondernemer.
 3. De koper kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd
  of de ontvangst en/of de betaling van de zaken weigeren.
 4. De aflevering geschiedt af-magazijn of franco werk ongelost, conform de aan de koper verstrekte
  prijslijst of aanbieding van ondernemer en hetgeen is overeengekomen.
 5. Bij aflevering af-magazijn worden de materialen geacht door ondernemer te zijn geleverd en door
  de koper te zijn aanvaard zodra deze in of op de vervoermiddelen zijn geladen.
 6. Bij aflevering franco werk ongelost worden de materialen geacht door ondernemer te zijn geleverd
  en door de koper te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd.
 7. De koper is aansprakelijk voor de koopprijs, de kosten van ondernemer en de schade van
  ondernemer indien de koper verzuimt de handeling te verrichten waarmee hij aan aflevering moet
  meewerken.
 8. Ingeval van aflevering franco werk ongelost zal ondernemer die overeenkomsten sluiten die nodig
  zijn voor het vervoer naar de overeengekomen of vastgestelde plaats, zulks met naar het redelijk
  oordeel van ondernemer passende vervoermiddelen en onder de voor zodanig vervoer, naar het
  redelijk oordeel van ondernemer, gebruikelijke voorwaarden.
 9. Indien niet franco werk ongelost wordt afgeleverd, is ondernemer niet aansprakelijk voor de keuze
  van de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel, noch voor de voorwaarden en risico's die op het vervoer van toepassing zijn.
 10. Bij aflevering franco werk ongelost behoeft ondernemer de materialen niet verder te vervoeren
  dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar en veilig gemaakt terrein kan
  komen, e.e.a. ter beoordeling van ondernemer of de door hem ingeschakelde hulppersonen.
  Koper is verplicht de materialen aldaar in ontvangst te nemen.
 11. Ondernemer is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
  12. De koper zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen
  binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is een fatale termijn.

Artikel 8. Levering op afroep

Ingeval levering op afroep is overeengekomen door partijen, zonder dat daarbij termijnen voor het
afroepen zijn gesteld, is ondernemer bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de
koopovereenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen, koper te sommeren een termijn te
noemen wanneer alles zal zijn afgeroepen. De door koper te noemen termijn mag een tijdvak van
drie maanden, gerekend vanaf de dag dat koper redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van
ondernemers sommatie, niet overschrijden. Koper is verplicht om aan voornoemde sommatie
gevolg te geven, bij gebreke van dien is ondernemer bevoegd om de zaken na het verstrijken van
een tijdvak gelijk aan de langste termijn de koper bevoegd zou zijn geweest te stellen, voor
rekening – indien het risico van de zaken nog bij ondernemer zou berusten – risico van koper op
te slaan, dan wel de koop door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en desgewenst
schadevergoeding te vorderen. Gelijke bevoegdheden komen ondernemer toe indien koper
ondanks het noemen van een termijn, deze niet nakomt.

Artikel 9. Hoeveelheid

 1. Ondernemer is verplicht zich in te spannen om de hoeveelheden te leveren zaken zo nauwkeurig
  mogelijk aan te houden, met dien verstande dat afwijkingen van 5% naar boven of naar beneden
  zijn toegestaan.
 2. Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, de afleveringsbon of soortgelijk document
  wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij koper zijn bezwaar
  daartegen terstond na ontvangst van de zaken schriftelijk meldt.
 3. Ook al meldt koper tijdig aan ondernemer dat hem minder is geleverd dan op het eerste lid van dit
  artikel bedoelde document staat aangegeven, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting
  van betaling.

Artikel 10. Betaling

 1. De betaling van de koopprijs inclusief BTW geschiedt binnen een door de ondernemer vastgestelde vervaltermijn. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder
  verrekening, korting en/of opschorting.
 2. Indien de overeenkomst tevens het vervoer van materialen omvat kan ondernemer de materialen
  verzenden met het beding dat deze of de daarop betrekking hebbende documenten slechts tegen
  betaling van de prijs aan de koper worden afgegeven, ook indien zulks niet in de orderbevestiging
  is vermeld.
 3. Indien ondernemer, dan wel een derde namens ondernemer, overgaat tot het inschakelen van
  derden voor de (gerechtelijke) invordering dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening
  van koper met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag en voorts met een minimum
  van € 500,00 te vermeerderen met BTW.
 4. Indien de koper niet tijdig betaalt worden alle betalingsverplichtingen van de koper ongeacht of
  ondernemer ter zake reeds heeft gefactureerd terstond opeisbaar en vanaf de vervaldag rentedragend tegen de wettelijke rente vermeerderd met 2%.
 5. Betalingen door of vanwege de koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door de
  koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door de koper
  verschuldigde kosten, de door de koper verschuldigde renten en daarna in volgorde van
  ouderdom de openstaande hoofdsommen ongeacht andersluidende aanwijzing van de koper.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Ondernemer behoudt zich de eigendom voor van alle door ondernemer aan de koper geleverde
  materialen totdat de (koop)prijs hiervan geheel is voldaan, daaronder begrepen
  buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval
  ondernemer op de koper vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de koper in
  een of meer van zijn verplichtingen jegens ondernemer. Het is de koper niet toegestaan om
  geleverde materialen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de
  eigendom hiervan niet op de koper is overgegaan.
 2. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het de koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde materialen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verwerken of
  daarover te beschikken.
 3. Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is ondernemer
  gerechtigd de materialen die aan hem toebehoren zelf voor rekening van de koper terug te (doen)
  halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper zal hieraan medewerking verlenen. Koper ver-
  leent ondernemer onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor koper in gebruik zijnde
  ruimten te (doen) betreden.

Artikel 12. Keuring en reclame

 1. De koper is gehouden om toe te leveren materialen voor de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade op de
  vrachtbrief e.d. te worden vermeld en tevens binnen 24 uur na aflevering door koper schriftelijk
  aan ondernemer te worden gemeld.
 2. In geval van geringe afwijkingen in maat, gewicht en/of kleur of in oppervlaktestructuur heeft de
  koper niet het recht om af te keuren. Naast het bepaalde in artikel 3 lid 4 gelden voor de hoedanigheid en kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers hiervan aan ondernemer.
 3. Koper wordt geacht bekend te zijn met de montagevoorschriften behorende bij de levering door
  ondernemer zoals deze luiden op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Koper zal
  conform deze voorschriften handelen.
 4. Het recht van de koper om zich erop te beroepen dat de materialen niet aan de overeenkomst
  beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien de koper
  niet binnen 8 dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken ondernemer
  hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal
  producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.
 5. De rechten van de koper als genoemd in lid 4 vervallen in elk geval na verwerking van de geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door ondernemer ter zake van de producten afgegeven garantie.
 6. De koper dient ondernemer binnen een termijn van 8 dagen schriftelijk aansprakelijk te stellen, te
  rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek dat aanspraak geeft op de door ondernemer afgegeven garantie, is ontdekt dan wel door een zorgvuldig koper ontdekt had kunnen worden, bij gebreke waarvan de aanspraak uit garantie vervalt.

Artikel 13. Emballage

 1. Meermalen bruikbare emballage wordt door ondernemer tegelijk met geleverde zaken afzonderlijk
  op de factuur in rekening gebracht.
 2. Voor op kosten van koper geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt spoedig
  na ontvangst ervan door ondernemer aan koper een creditfactuur gezonden.
 3. In afwijking van het vorige lid bepaalde is ondernemer geen vergoeding verschuldigd, voor in
  slechte staat geretourneerde emballage.
 4. Koper is eerst bij ontvangst van de creditfactuur bevoegd de waarde van de geretourneerde
  emballage, tot het gecrediteerde bedrag, in mindering te brengen op het door hem aan
  ondernemer verschuldigde.
 5. Indien het bedrag der creditfactuur meer bedraagt dan koper bij ontvangst van die factuur nog aan
  ondernemer verschuldigd is, wordt dat meerdere binnen een maand na factuurdatum aan koper
  voldaan.

Artikel 14. Retourzendingen

 1. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien dit is overeengekomen.
 2. Geheel of gedeeltelijke verwerkte zaken, beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de
  verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.

Artikel 15. Zekerheid

 1. Indien er een gegrond vermoeden bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen,
  is de koper verplicht op eerste verzoek van ondernemer terstond genoegzaam en in de door
  ondernemer gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zo nodig aan te vullen voor de
  nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de koper daaraan niet heeft voldaan, is ondernemer
  gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op te schorten.
 2. Indien de koper aan een verzoek, als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct
  opeisbaar.
 3. Heeft ondernemer de materialen reeds verzonden voordat aan ondernemer omstandigheden
  blijken op grond waarvan ondernemer redelijke gronden heeft te vrezen dat de koper zijn
  verplichtingen niet zal nakomen, dan kan hij er zich tegen verzetten dat de materialen aan de
  koper worden afgegeven, zelfs al heeft de koper reeds een document in zijn bezit dat hem recht
  geeft op onvoorwaardelijke aflevering door ondernemer. Ondernemer dient de koper van deze
  opschorting op de hoogte te stellen, en zal met nakoming voortgaan indien en zodra de koper
  voldoende zekerheid stelt.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van ondernemer, als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere andere
  aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan
  vergoeding van de factuurwaarde, dan wel herleving van soortgelijke materialen, zulks ter keuze
  van ondernemer en voor zover ondernemer in staat is om soortgelijke zaken te leveren.
 2. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatie
  schade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.
 3. In geval van levering van producten door ondernemer die hij van derden heeft gekocht, verstrekt
  ondernemer op deze producten slechts garantie indien en voor zover hij hiervoor een garantie van
  zijn leveranciers verkrijgt. In dat geval is de garantie gelijkluidend aan de garantie die ondernemer
  van zijn leveranciers verkrijgt.
 4. Indien ondernemer door derden wordt aangesproken ter zake van schade vrijwaart de koper
  ondernemer voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet
  of bewuste roekeloosheid van ondernemer.
 5. Ondernemer is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen indien de
  koper niet aan zijn betalingsverplichting jegens ondernemer heeft voldaan.
 6. Indien de koper ondernemer kan aanspreken op de door ondernemer afgegeven garantie, is de
  mate waarin en de wijze waarop herstel en/of vervanging zal plaatsvinden, ter beoordeling van
  ondernemer.

Artikel 17. Einde overeenkomst / ontbinding

 1. Ondernemer kan de overeenkomst met de koper eenzijdig ontbinden:
  a. indien de tekortkoming in de nakoming door de koper van een op hem rustende verplichting
  een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien de koper niet tijdig
  de prijs betaalt of ter zake de materialen niet of niet tijdig in ontvangst neemt;
  b. in geval de koper failliet verklaard wordt, dan wel hem surséance van betaling wordt
  verleend of door koper wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke
  personen;
  c. in geval een aanvraag voor kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of
  niet in voldoende mate wordt gehonoreerd;
  d. in geval de koper niet voldoet aan een verzoek van ondernemer om zekerheid te
  verschaffen overeenkomstig artikel 11.
 2. Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een der afleveringen door ondernemer aan de koper, ondernemer een gegronde reden geeft om te concluderen
  dat ten aanzien van de toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden,
  kan ondernemer, mits binnen een redelijke termijn, de overeenkomst voor de toekomst ontbonden
  verklaren.
 3. Ondernemer kan de koper schriftelijk toestemming geven de overeenkomst te annuleren tegen
  betaling door de koper van een redelijke vergoeding voor het door ondernemer geleden verlies en
  de gederfde winst.
 4. In geval ondernemer de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, zal al hetgeen ondernemer uit welke hoofde dan ook van de koper te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 18. Overmacht

 1. In geval van overmacht is ondernemer gerechtigd de overeenkomst te annuleren of zijn leveringsverplichting op te schorten zolang de overmacht voortduurt.
 2. In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar
  Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht voor
  ondernemer staking in de ruimste zin des woords, stremming van de aanvoer, breuk van
  machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen en het
  geval dat leveranciers van ondernemer in gebreke blijven met de aflevering, daaronder
  uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale
  productieproces en/of de levering van de leveranciers waarvan ondernemer de materialen betrekt.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Alle door ondernemer aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter
  zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden.
 2. Eventuele geschillen tussen ondernemer en koper zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van ondernemer.
 3. In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, doch slechts in het geval dat het geschil nog niet
  aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter, heeft ondernemer het recht het geschil met uitsluiting van de bevoegde rechter te doen beslechten door arbitrage overeenkomstig het reglement
  van het Arbitrage Instituut Bouwstoffen (A.I.B.s.) zoals dat reglement luidt op het tijdstip waarop
  het geschil aanhangig wordt gemaakt.